Välkommen till MINO

Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund.

Läs mer om föreningen

Aktuellt just nu!

Vi har problem med vår hemsida just nu, endast startsidan fungerar som den ska så vänligen se kallelse och stadgar nedan.

arsmote

Mino önskar dig välkommen till

Årsmöte med vinprovning och mingelafton 4 mars på Hjorten, Träffen

Välkommen till ett annorlunda årsmöte! Vi bjuder på rabatterad vinprovning med sommeliére Katarina Hoverman och en välsmakande buffé från Mat Matte catering.

Program

17.00 Årsmöte

17.30 Vinprovning

18.00 Buffé

19.30 Ca Avslut

Paket med 4 sorters vin och mat för 150 kr medlemmar, 275 icke medlemmar.
Anmäl dig nedan senast 28 feb, anmälan är bindande.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän som jämte ordförande ska justera mötets protokoll
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 9. Val av styrelseledamöter samt ordförande
 10. Val av revisorer (1 år) jämte suppleant
 11. Val av ledamöter i valnämnden
 12. Fastställande av medlemsavgiften för 2015
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga under årsmötet

Anmäl dig till mino@mino.nu och önskar du bli medlem kontakta Kerstin Aviander 070-763 90 63 eller mino@mino.nu

 

Stadgar för Marknadsföreningen i Nyköping/Oxelösund ( MINO) antagna den 13 april 1977 och reviderade 1987 samt 2007.

1 Ändamål

Marknadsföreningen i Nyköping/Oxelösund är medlem i Sveriges Marknadsförbund, som har till syfte att företräda marknadsföreningens funktioner och därvid eftersträva förtroendefullt samarbete med så väl näringsliv som konsumenternas organisationer.

Föreningen försöker förverkliga detta syfte genom

 • att främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning på marknadsföringens skilda områden
 • att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan företag inom regionen
 • att bland sina medlemmar befordra samhörighet och erfarenhetsutbyte

2 Organisation

Föreningen är en sammanslagning av personer som hyser intresse för föreningens ändamål. Föreningen har sitt huvudsäte i Nyköping med verksamheten förlagd till Nyköping och Oxelösunds kommuner:

Föreningens beslutande organ är:

  • årsmötet (§8)
  • föreningsmöte(§9)
  • styrelse(§11)

3 Medlemskap

Till medlem i föreningen kan styrelsen välja personer, som anmäler sin önskan om inträde.

4 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan styrelsen vid två på varandra följande styrelsemöten med dubbelmajoritet utnämna en person som på ett framträdande sätt verkat för föreningens syften.

5 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Medlem som trots anmaning underlåtit att före ordinarie årsmöte erlägga stadgad avgift för föregående år anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av dess styrelse.

6 Medlemsavgifter

Medlem skall före den första mars erlägga till föreningen fastställd årsavgift. Medlem som inväljes under andra halvåret erlägger halv årsavgift förutom eventuell inträdesavgift. Första årsavgift och eventuell inträdesavgift erlägges vid inträdet i föreningen. Hedersmedlem erlägger ej årsavgift. Medlem som tillhört föreningen i minst 15 år och anmält att han/hon uppnått pensionsåldern är befriad frän avgift, men betalar kostnaden till Marknadsförbundet och för medlemstidningen.

Skolungdom som studerar marknadsföring, ekonomi eller företagsledning betalar reducerad avgift, som skall täcka kostnaderna frö föreningstidningen och för utskick.

7 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

8 Ordinarie årsmöte

Föreningen håller före den första mars varje år ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse jämte föredragningshandling skall tillställas medlemmarna minst tio dagar i förväg och åtföljas av valnämndens förslag samt styrelsens och revisorernas årsberättelse.

Vid årsmötet skall följande ärenden förkomma:

 1. val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av sekreterare under förhandlingarna
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastsällande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen.
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Val av styrelsens ordförande (på1 år), ledamöter(på 2 år)jämt suppleanter samt 2 revisorer(på 1 år) jämte suppleant.
 1. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
 2. Fastställande av medlemsavgifter enligt § 6 för nästkommande kalenderår.
 3. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sexdagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.
 4. Övriga frågor som av styrelsen uppsatts på föredragningslistan

9 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst åtta dagar i förväg då styrelsen anser det påkallat eller då minst tio medlemmar framställt en skriftlig begäran därom. Vid extra föreningsmöte får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas.

10 Föreningsbeslut

Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst.

Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning påkallats av minst en fjärdedel av de närvarande medlemmarna. Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen fattas med dubbel, övriga beslut med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

11 Styrelsens sammansättning och beslutsformer

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av ordförande och minst sju ledamöter. Ordförande väljs på1 år. Ledamöter och suppleanter väljs på 2 år och så att ej mer än halva antalet ledamöter kan avgå samtidigt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelsemedlemmar så påfordrar.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas genom enkelröstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Styrelsen kan under löpande verksamhetsår adjungera personer till styrelsearbetet och tilldela dessa uppdrag eller arbetsuppgifter. Adjungerade personer äger dock ej rösträtt

12 Styrelsens åligganden:

 • att föra protokoll
 • att föra räkenskaper som avslutas per kalenderår och att före den första februari överlämna dessa jämte verksamhetsberättelsen och protokoll till revisorerna
 • att till Sveriges Marknadsförbund betala medlems- och tidningsavgifter enligt av förbundet beslutad ordning.
 • Att årligen utdela utmärkelser till lokala företag eller personer, vilka på ett förtjänstfullt och etiskt vis arbetar med marknadsföring

13 Valnämnd

För att bereda val enligt § 8 utses på ordinarie årsmöte en valnämnd om minst tre ledamöter jämte suppleant. Valnämnden utser själv sammankallande inom sig. Om föregående styrelseordförande ingår i valnämnden blir denna sammankallande.

14 Ekonomi och förvaltning

Föreningens verksamhet är ideell och finansieras genom medlemsavgifter samt eventuella kursdeltagar- och mötesavgifter, annonser i matrikel, kallelser, på hemsida eller andra trycksaker samt genom sponsring av utmärkelser eller därtill arrangerade prisceremonier. Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande samt kassören var och en för sig. Utgiftsverifikationer attesteras av ordföranden, vice ordföranden eller kassören.

15 Revisorer

För granskning av styrelsen, förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte två revisorer jämte suppleanter.

16 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar skall av medlem inlämnas skriftlige till styrelsen senast den första februari. Förslår styrelsen stadgeändring skall förslagets huvudsakliga innehåll anges i kallelsen till årsmötet.

Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie årsmöte på sätt som angivits i § 10

17 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen i enlighet med § 10 skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten var av ett ska vara ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan mötena.

Beslut om upplösning skal innefatta bestämmelser om disposition av föreningens tillgångar, som skall användas för de syften som anges i § 1.

Kommande aktiviteter

arsmote
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmöte med vinprovning 4 mars på Hjorten, Träffen

Läs mer

Se hela kalendern